U Beogradu 29.11.2005. godine u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike potpisan je memorandum o saradnji između Austrijske agencije za razvoj (Austrian Development Agency), Dijakonije Austrije, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Autonomne Pokrajine Vojvodine i Ekumenske humanitarne organizacije iz Novog Sada.

Memorandum o saradnji odnosi se na aktivnosti svih potpisnika na poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, kroz razmenu iskustava i resursa.

Saradnja će se sprovoditi na ostvarivanju ciljeva kao što su:
• Poboljšanje kvaliteta života i samostalnosti osoba sa invaliditetom
• Povećanje mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom
• Izgradnja kapaciteta osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija kroz trening, informacije, konsultacije i psihosocijalnu podršku
• Izgradnja i promocija tolerancije i boljeg razumevanja osoba sa invaliditetom

Trajanje programa koji je predmet ovog sporazuma je do 31. oktobra 2006. godine.

Dijakonija Austrije je spremna da i dalje podržava osoblje EHO Resursnog centra kroz konstantnu saradnju koja odgovara trenutnim potrebama tima EHO Resursnog centra.

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova prihvataju da podrže i doprinesu radu EHO Resursnog centra kroz:
• Obezbeđivanje raspoloživih podataka u vezi sa osobama sa invaliditetom, kako bi se dala šira i preciznija osnova za planiranje
• Podršku EHO Resursnom centru u pogledu kontakata sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i poslodavcima
• Obezbeđivanje infrastrukturne, logističke i finansijske podrške aktivnostima
EHO Resursnog centra u skladu sa kapacitetima i mogućnostima Ministarstva i Sekretarijata
• Uključivanje EHO Resursnog centra u razvijanje i implementaciju državne politike/strategije u vezi sa položajem osoba sa invaliditetom, putem uspostavljanja konsultativnog procesa
• Uključenje EHO Resursnog centra u saradnju kao centra koji pruža trening, edukaciju, informacije i kosultacije za osobe sa invaliditetom
• Razvijanje zajedničkih projekata i programa kojima je cilj poboljšanje mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Ekumenska humanitarna organizacija će kroz aktivnosti Resursnog centra za osobe sa invaliditetom doprineti saradnji tako što će:
• Obezbeđivati svoje usluge osobama sa invaliditetom i njihovim organizacijama u skladu sa svojim kapacitetima
• Sprovoditi zajedničke programe i projekte sa Pokrajinskim sekretarijatom i republičkim Ministarstvom, u cilju poboljšanja usluga korisnicima
• Pružiti pokrajinskim i republičkim vlastima informacije i podatke sa terena, programe rada i dosadašnja iskustva, kao i ljudske resurse u skladu sa svojim mogućnostima.