EHO - Resursni centar za osobe sa invaliditetom pokrenuo je inicijativu za izradu lokalne strategije podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Novom Sadu.

U okviru rada na ovoj strategiji u utorak, 22. februara, u prostorijama EHO Resursnog centra, održan je prvi, a 23. marta 2005. i drugi sastanak radne grupe koja radi na izradi lokalne strategije podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Novom Sadu.

Svrha ove Inicijative je povećanje broja zaposlenih osoba sa invaliditetom u Novom Sadu kroz prilagođene strategije i programe podsticanja zapošljavanja.

Zadatak radne grupe je formiranje zajedničke platforme/strategije odnosno dokumenta koji bi bio polazna osnova za zastupanje ideje povećanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Novom Sadu, kao i rad na implementaciji ove strategije.

U Inicijativi kao članovi radne grupe su predstavnici Ekumenske humanitarne organizacije, ŠOSO “Milan Petrović”, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra “Živeti uspravno”, Gradske organizacije slepih i slabovidih, Društva za dečiju i cerebralnu paralizu Južno-bačkog okruga, Gradske organizacije gluvih i nagluvih Novog Sada i
DES-a.

U kreiranju osnove ovog dokumenta su učestvovale gotovo sve organizacije osoba sa invaliditetom iz Novog Sada, kao i relevantne institucije u decembru 2004. godine kada je održana jednodnevna konferencija. Tada su učesnici radili na analizi problema, njegovih uzroka i posledica nerešavanja problema. Zaključeno je da pristup problemu nezaposlenosti mora biti sveobuhvatan i da sve organizacije i institucije u Novom Sadu moraju biti aktivnije uključene u rešavanje problema. Takođe je istaknuto da se lokalna strategija mora uklapati u postojeće nacionalne i regionalne strategije koje se dotiču pitanja nezaposlenosti i statusa osoba sa invaliditetom.

Strategija podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Novom Sadu je neophodna kako bi se usaglašeno i jedinstveno zastupala prava osoba sa invaliditetom na rad i samostalan život. Stoga će dokument biti sveobuhvatan jer zahvata problematiku zapošljavanja osoba svih vrsta invaliditeta sa velikog broja aspekata i u tom smislu će biti jedinstven.
Kao sledeći korak biće realizovano uključivanje drugih zainteresovanih grupa u lokalnoj zajednici, i kampanja i rad na konkretnim projektima i programima koji bi podstakli zapošljavanje osoba sa invaliditetom.